Obchodné podmienky

CK MALKO POLO s.r.o. pri predaji zájazdov prostredníctvom internetovej stránky www.lacnezajazdy.sk.

 

 1. ÚVOD

Cestovná agentúra CK MALKO POLO s.r.o., IČO: 36324175 so sídlom M.R. Štefánika 936/38, 907 01 Myjava (ďalej len CK MALKO POLO) vykonáva autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií (ďalej len CK), s ktorými má riadnu zmluvu o predaji zájazdov. U zájazdov je vždy na www stránke, kde je možné zájazd objednať, uvedené, ktorá CK zájazd usporiadava. I napriek veľmi častej aktualizácií voľných miest, však CK MALKO POLO v momente objednávania zájazdu zákazníkovi nevie iste , či je daný zájazd voľný alebo nie, pretože mohol byť v rovnakú chvíľu vypredaný. CK MALKO POLO si vyhradzuje právo po objednávke na opravu prípadných nepresností, ktoré môžu vzniknúť pri prepise zájazdu do databázy servera.

 

 1. OBJEDNÁVKY

Každý zákazník CK MALKO POLO serveru si môže nezáväzne objednať ľubovoľný z ponúkaných zájazdov, prípadne i viac zájazdov pre možnosť náhrady za prvý požadovaný zájazd, alebo len vykonať nezáväzný dopyt nevzťahujúci sa k žiadnemu konkrétnemu zájazdu. Pokiaľ nepríde k inej dohode, alebo zákazník napr. v poznámke objednávky sám neurčí prioritu po sebe idúcich objednávok, tak CK MALKO POLO rezervuje zájazdy podľa doručeného poradia, a pri prvej úspešnej rezervácií činnosť skončí. CK MALKO POLO si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky alebo dopyty, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo, sú rozporuplné, prípadne neúplné i bez odpovede zákazníkovi. Účinkom objednávky alebo dopytu zákazník súhlasí s ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

 1. REZERVÁCIA

CK MALKO POLO i bez overenia zákazníka, pokiaľ má objednávka všetky náležitosti, uskutoční rezerváciu objednaného zájazdu. Pre jedného zákazníka má CK MALKO POLO možnosť vykonať iba jednu rezerváciu u jednej CK. Maximálne má CK MALKO POLO možnosť vykonať tri rezervácie na jedného zákazníka. V prípade, že je rezervácia neúspešná, CK MALKO POLO zákazníkovi potvrdzuje neúspešnú rezerváciu elektronickou cestou (e-mail). V prípade, že je rezervácia úspešná, je zákazník informovaný spravidla telefonicky na uvedené telefónne číslo, prípadne elektronicky (e-mail), ak ho nemožno na telefónnom čísle zastihnúť. Ďalej je zákazníkovi oznámené, dokedy je nutné vybaviť všetko potrebné pre zakúpenie zájazdu.

 

 1. CESTOVNÁ ZMLUVA

Návrh cestovnej zmluvy CK MALKO POLO vyplňuje a zasiela zákazníkovi po potvrdení rezervácie a záujmu zo strany zákazníka. Návrh cestovnej zmluvy je zasielaný e-mailom alebo faxom podľa možností zákazníka. S návrhom zmluvy CK MALKO POLO zasiela pokyny pre vyplnenie cestovnej zmluvy a pokyny k zaplateniu zálohy a doplatku, prípadne iba doplatku. Neoddeliteľnou súčasťou každého návrhu cestovnej zmluvy sú i Všeobecné zmluvné podmienky príslušnej cestovnej kancelárie. Po obdržaní návrhu zmluvy, zákazník skontroluje údaje v ňom uvedené, a do doby platnosti rezervácie, podpísanú zmluvu zašle späť CK MALKO POLO. Termíny pre platbu zálohy a doplatku sú pre zákazníka záväzné a CK MALKO POLO nie je zodpovedná za následky oneskorenej platby. V prípade, že zákazník nedodrží dátum a hodinu zaslania zmluvy alebo splatnosti zálohy, či doplatku, môže dôjsť zo strany CK / CK MALKO POLO k stornovaniu rezervácie alebo zájazdu. Po úhrade, CK MALKO POLO zákazníkovi zasiela originály cestovnej zmluvy poštou. Zákazník si jedno vyhotovenie ponechá a ostatné pošle vyplnené a podpísané späť do CK MALKO POLO. Cestovná zmluva zaslaná e-mailom či faxom, alebo uzavretá prostredníctvom www stránok CK MALKO POLO má rovnakú platnosť ako originál.

 

 1. PLATBA

Zakúpenie zájazdu, okrem zájazdu Last Minute a zájazdov kupovaných menej než mesiac pred nástupom, prebieha spravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkovej ceny zájazdu a jeden mesiac pred odchodom zaplatí doplatok do plnej ceny. V niektorých prípadoch CK požaduje splatnosť doplatku už 65 dní pred odjazdom, preto je treba dodržať dátum splatnosti uvedený vo Všeobecných zmluvných podmienkach danej CK a na cestovnej zmluve. V prípade zájazdu Last Minute a zájazdov kupovaných menej než jeden mesiac pred nástupom zákazník platí vždy celú cenu zájazdu. Platenie zálohy a doplatku prebieha vždy na účet CK MALKO POLO, buď prevodom z účtu zákazníka alebo zložením na účet CK MALKO POLO v pobočke príslušnej banky. CK MALKO POLO nevystavuje žiadne doklady o zaplatení. Zákazník si ako doklad o platbe musí ponechať výpis z účtu, prípadne doklad o zaplatení vydaný bankou. V prípade, že zákazník zaplatí na účet príslušnej CK, CK MALKO POLO nezodpovedá za stornovanie zájazdu zo strany CK v dôsledku nedohľadania platby k príslušnému zájazdu (variabilný symbol pre platbu zájazdu je u CK odlišný od variabilného symbolu u CK MALKO POLO). V prípade, kedy môže hroziť omeškanie platby, je CK MALKO POLO oprávnená požiadať zákazníka, aby platbu previedol priamo na účet príslušnej CK.

 

 1. DOKLADY K CESTE

  1. Potrebné doklady- pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CK MALKO POLO

alebo od príslušnej CK. Dátum dodania týchto dokladov závisí na termíne a na zemi, ktorú chce zákazník navštíviť. Pokyny na cestu CK zasielajú cca týždeň pred odjazdom a letenky sú zákazníkovi spravidla predané pred odletom na letisku. CK MALKO POLO nenesie zodpovednosť za neskoré dodanie pokynov na cestu zákazníkovi zo strany CK, je mu však vždy nápomocná pri ich získaní.

 

  1. Každý zákazník je povinný mať so sebou do zahraničia platný cestovný pas, prípadne

občiansky preukaz pre cesty po Schengenskom priestore. Každý zákazník je povinný si overiť dôležité informácie súvisiace so vstupom do vybranej destinácie, prípadne štátu, ktorým pri pozemnej doprave do vybranej destinácie prechádza. Vízové formality si musí zaistiť zákazník vždy sám, ešte pred vycestovaním. Za prípadné neudelenie víza, nenesie CK MALKO POLO, či CK žiadnu zodpovednosť.

 

  1. Zákazník si je vedomý, že pre rôzne destinácie je stanovená odlišná minimálna platnosť

cestovného pasu (obvykle vyjadrená v mesiacoch po návrate z destinácie). U väčšiny destinácií sa jedná o minimálnu platnosť šesť mesiacov. Bližšie informácie sú k vyhľadaniu na webových stránkach Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky. Taktiež sú cestujúci povinní si pred objednaním zájazdu skontrolovať vízové, bezpečnostné, a ďalšie podmienky nutné pre vstup do zeme a pobyt v nej, vrátane aktuálnej situácie v destinácií.

 

 1. ZÁJAZDY NA VYŽIADANIE

U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u prevádzkovateľa ubytovacej kapacity alebo iného zmluvného partnera CK. V takomto prípade je CK MALKO POLO oprávnená požadovať podľa podmienok danej CK zálohu až 100% ceny zájazdu ešte pred jeho rezerváciou, ktorá pri úspešnej rezervácií je ihneď záväznou a vzťahujú sa na ňu storno podmienky danej CK. V prípade neúspešnej rezervácie sa zákazníkovi záloha vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si však nevyberie iný zájazd.

 

 1. INFORMÁCIE K ZÁJAZDU

Cena za 1. dieťa na prístelke platí vždy v sprievode 2 dospelých osôb. Cenu za 2. dieťa na prístelke zašleme na vyžiadanie (pokiaľ nie je v kalkulácií uvedená). Detské ceny platia pre deti, ktoré v deň návratu nedovŕšili uvedený vek. Základná cena za dospelú osobu platí za podmienky, že spolu cestujú minimálne 2 dospelé osoby. Pokiaľ nie je v kalkulácií uvedené, na vyžiadanie, taktiež zašleme cenu pre 3. dospelú osobu na prístelke, prípadne príplatok za jednolôžkovú izbu alebo cenu pre dieťa v sprievode iba 1 dospelej osoby. Všetky zájazdy sú riadne poistené proti úpadku cestovnej kancelárie. Doklad o poistení CK a všeobecné zmluvné podmienky, ktorými sa organizácia zájazdu riadi, zasielame zákazníkom s vyplnenou cestovnou zmluvou.

 

 1. STORNO PODMIENKY

Storno podmienky sa riadia storno podmienkami príslušnej CK, u ktorej bol zájazd rezervovaný a ktorá ho organizuje. CK MALKO POLO si sama žiadne storno podmienky neúčtuje s výnimkou prípadov, kedy zákazník nezaplatí zájazd v súlade s uzatvorenou cestovnou zmluvou alebo objednaný zájazd uhradí, ale nezašle CK MALKO POLO príslušnú cestovnú zmluvu. V týchto prípadoch hradí zákazník CK MALKO POLO poplatok vo výške 100% ceny zájazdu.

 

 1. VRÁTENIE PREPLATKOV

Pokiaľ príde k zmene zmluvy, resp. ceny služieb pre zákazníka alebo príde k nesprávnemu zaslaniu platby od zákazníka, tak CK MALKO POLO preplatok zašle zákazníkovi bankovým prevodom, prípadne iným spôsobom po dohode so zákazníkom, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní.

 

 1. ZÁKAZNÍCKY SYSTÉM

Súčasťou služieb CK MALKO POLO je i bezplatné zasielanie zvláštnych ponúk a ponúk Last Minute pre zákazníkov. CK MALKO POLO si ďalej vyhradzuje právo nepravidelného zasielania nevyžiadaných správ všetkým zákazníkom zaradených do zákazníckeho systému CK MALKO POLO, ktorí o to zažiadali pridaním sa do zákazníckeho systému.

 

 1. REKLAMÁCIE

Reklamácie zájazdov od klientov zasiela CK MALKO POLO k vybaveniu usporiadajúcej CK. CK MALKO POLO nie je podľa zmluvy o predaji zájazdov oprávnená reklamáciu riešiť, iba zodpovedá za jej odovzdanie príslušnej CK. CK MALKO POLO rieši reklamáciu iba v prípadoch, kedy neprišlo medzi zákazníkom a CK k uzavretiu cestovnej zmluvy a nejedná sa ani o iný prípad, na ktorý sa vzťahujú obchodné podmienky CK, ako u zájazdov na vyžiadanie podľa čl. 7.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

13.1 Osobné údaje návštevníkov serveru www.lacnezajazdy.sk sú chránené v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, predovšetkým podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od klientov požadujeme iba údaje bezprostredne nutné k vybaveniu ich objednávky.

 

13.2 Zákazník poskytnutím svojich osobných údajov a odoslaním objednávky udeľuje súhlas so správou, spracovávaním a uchovávaním svojich osobných údajov prevádzkovateľovi serveru a CK MALKO POLO. Poskytnuté údaje slúžia iba pre potreby CK MALKO POLO. CK MALKO POLO upozorňuje zákazníkov, že z dôvodu zvyšovania kvality svojich služieb, sú telefonické hovory nahrávané. Spoločnosť CK MALKO POLO sa zaväzuje v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti postupovať v súlade so zákonom a predpismi na ochranu spotrebiteľa, aby boli čo najlepšie chránené záujmy zákazníka.

 

Tieto podmienky sú účinné od 1.4. 2017